Privacyvoorwaarden

Inleiding
Deze website, fcutrecht.nl, wordt onderhouden door FC Utrecht B.V. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe FC Utrecht B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
 
Informatie over FC Utrecht B.V.
FC Utrecht B.V. is gevestigd te  Utrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41179006 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is FC Utrecht B.V. bereikbaar op telefoonnummer 030 888 55 00 . Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@fcutrecht.nl.
 
Verwerkingen van persoonsgegevens
FC Utrecht B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;
 
Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van FC Utrecht B.V. aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van FC Utrecht B.V. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat FC Utrecht B.V. kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FC Utrecht B.V. Het belang van FC Utrecht B.V. bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.
 
Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat FC Utrecht B.V. een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.
Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Derden
FC Utrecht B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.
 
Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:
- u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
- u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
- uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.
 
Overige doeleinden
Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes (zoals op social media) aan jouw waarschijnlijke interesses.
Analytische doeleinden
 
Cookies
FC Utrecht B.V. maakt op de website gebruik van zogeheten tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt om een profiel over u op te bouwen. Met het over u opgebouwde profiel worden de voor u meest relevante advertenties geselecteerd. Deze advertenties worden op de website aan u getoond. Hier vindt u welke cookies we gebruiken.
 
Hierdoor worden persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u uw toestemming intrekt of tot 60 maanden nadat de persoonsgegevens zijn verzameld.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
•           Alle persoonsgegevens die je aan FC Utrecht verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Utrecht, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
•           Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
•           Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen.
•           Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.
•           Persoonsgegevens die je aan een derde verstrekt waarbij je toestemming hebt gegeven deze gegevens met FC Utrecht te delen.
 
Bewaartermijn
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria FC Utrecht B.V. hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart FC Utrecht B.V. de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.
 
Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van FC Utrecht B.V. worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van FC Utrecht B.V. en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van veiligheidsoverwegingen, de wet, een rechterlijke uitspraak of op grond van de KNVB standaardvoorwaarden.
 
Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om FC Utrecht B.V. te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om FC Utrecht B.V. te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.
 
Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. FC Utrecht treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.
 
Contactgegevens
Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:
 
FC Utrecht BV, Postbus 85159, 3508 AD Utrecht, info@fcutrecht.nl, +31 (0)30 888 55 00

Hoofdsponsor

2016 Logo ZvdZ RGB

Connectiviteitspartner

tele2

Partners

FOX_SPORTS_NL_LOGO_BLUE_RGB vriendenloterij 2016_OFM_Logo_NewSlogan_zwart

Official partners

HiKOKI-Logo-sponsor hummel_Sport_Logo_Black_horizontal LOGO - DASSY - FOOTER Amstel-Bier-Logo-1 logo_H&H_2_wit

Digital partner

tres